Wyślij wiadomość
O nas
Guangzhou Jie Wen Auto Parts Co., Ltd.
Verified by

    Guangzhou Jiewen Auto Parts Co., Ltd. was established in 2006, and is located in Guangzhou, China. Firma Guangzhou Jiewen Auto Parts Co., Ltd. została założona w 2006 roku i znajduje się w Guangzhou w Chinach. This is a comprehensive industrial and trading company, specializing in the development and production of Auto parts. Jest to kompleksowa firma przemysłowa i handlowa, specjalizująca się w rozwoju i produkcji części samochodowych. The company has developed into a modern professional enterprise integrating R & D, production, sales and international trade. Firma przekształciła się w nowoczesne profesjonalne przedsiębiorstwo integrujące badania i rozwój, produkcję, sprzedaż i handel międzynarodowy. Its strict quality requirements and continuous attention to services. Surowe wymagania jakościowe i ciągła dbałość o usługi.

 

Główne produkty naszej firmy to: górne i dolne przeguby kulowe, końcówki drążków kierowniczych, drążek stabilizatora, seria montażowa wahaczy górnych i dolnych, tuleja zawieszenia, tuleja wahacza, montaż zawieszenia, seria osłon przeciwpyłowych, amortyzacja, klocki hamulcowe , seria tarcz hamulcowych, tarcze sprzęgła, seria tarcz dociskowych sprzęgła.

 

The main car series are: Toyota, Nissan, Honda, Mitsubishi, Ford, Mercedes-Benz, BMW, Land Rover, Mazda and other series. Główne serie samochodów to: Toyota, Nissan, Honda, Mitsubishi, Ford, Mercedes-Benz, BMW, Land Rover, Mazda i inne serie. The product already has distribution partners in most domestic cities. Produkt ma już partnerów dystrybucyjnych w większości miast krajowych. At the same time, it is very popular in China, and also exported to the world, Central and South America, Southeast Asia, the Middle East, Africa, Russia and other countries. Jednocześnie jest bardzo popularny w Chinach, a także eksportowany do świata, Ameryki Środkowej i Południowej, Azji Południowo-Wschodniej, Bliskiego Wschodu, Afryki, Rosji i innych krajów. In the past ten years of operation, we have won good reputation and praise from customers. W ciągu ostatnich dziesięciu lat działalności zdobyliśmy dobrą reputację i pochwały od klientów. After the baptism of the market, our products have become more mature and have strong market competitiveness. Po chrzcie rynku nasze produkty stały się bardziej dojrzałe i mają silną konkurencyjność na rynku.

 

Under the vigorous development momentum of the auto parts industry, all employees of Jiewen will continue to adhere to the corporate tenet of "survive by quality, long-term by reputation, strength by service, and development by development". W związku z dynamicznym rozwojem branży części samochodowych wszyscy pracownicy Jiewen będą nadal przestrzegać zasad firmy: „przetrwać dzięki jakości, długoterminowo dzięki reputacji, sile dzięki serwisowi i rozwojowi poprzez rozwój”. Industry leader, and is committed to providing our customers with better products and better services. Lider w branży i stara się dostarczać naszym klientom lepsze produkty i lepsze usługi.

 

 

 

 

 

 

 

Zostaw wiadomość
Więcej produktów
Klient kiedykolwiek powiedział

Produkt jest trwały i godny zaufania. -- Pan .